Debatt i SN:”Förhastat och ogenomtänkt slag mot Laxne”

Gnestas kommunledning tror sig spara pengar med att lägga ned skolan i Laxne. Mycket talar snarare för att nedläggningen blir ett nollsummespel, som kommer att stå Laxne och närområdet dyrt, skriver ett antal föräldrar som vill rädda skolan kvar. Foto: Sandra Nordin
Foto Sandra Nordin

Den politiska majoriteten i BoU genom Linda Lundin (S) och Sven Anderson (M) anser att ”varenda unge har rätt till en trygg och kvalitativ skolgång som rustar barnet för ett gott liv”. Det finns troligen ingen som tycker annorlunda – frågan är i stället hur man egentligen når detta mål?

LÄS HELA SVARET PÅ POLITIKERNAS DEBATTINLÄGG

Annonser

S och M fortfarande fast beslutna…

Möte hölls igår i Laxneskolans idrottshall där Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Sven Anderson (M), Linda Lundin (S) samt Christina Hedberg (kommunchef) skulle svara på frågor om skolan och den föreslagna nedläggningen.

Politikernas ambition var tydlig och de stod fast beslutna att omgående lägga ner skolan. Det tycks inte spela någon roll att vi är flera som upprepade gånger förklarat, och tydligt visat, att deras förhoppningar om ekonomiska besparingar inte stämmer. De vägrar verka för att hitta lösningar på skolans utmaningar trots att vi tydligt visat att mycket fortfarande går att göra och att lösningar och alternativ finns inom räckhåll. De ursäktar sin dåliga framförhållning men fortsätter att forcera frågan. De vill bara lägga ner, oavsett kostnader, oavsett konsekvenser för bygden, oavsett konsekvenser för människorna…

IMG_20160523_183541188
Cirka 100 personer ställde frågor, försökte påverka och visa på lösningar. Varför denna ovilja hos S och M att lyssna och förstå?

 

IMG_20160523_183612822_HDR
Politikernas presentation innehöll ett antal diagram över kostnader, elevantal och befolkningsutveckling. Uppgifterna ledde till skarp kritik och det är uppenbart att någon djupare tolkning och analys av dessa inte gjorts.

Inslag SVT-nyheter Sörmland

Klara Hägglund och Ville Fredmark ger sin syn på nedläggningshotet här.svtscreenshot.jpg

Sven Anderson (M) tycker att ”Ska man göra en förändringsprocess i sådana frågor ska det gå fort”. Se andra delen av inslaget här.

Vi anser istället att om man ska göra en förändringsprocess så ska man ha ett genomarbetat underlag, vara öppen och föra dialog och undvika förhastade beslut. Det handlar om människor.

Många frågor på möte med vårdnadshavarna

Skolledare och politiker från S och M hade igår bjudit in vårdnadshavare till barn i förskoleklass/skola för informationsmöte och för att lyssna till våra synpunkter.

Många vårdnadshavare är frågande och mycket kritiska till varför beslutet om att lägga ner skolan måste fattas så fort utan att riskanalyser och konsekvensanalyser har gjorts. Varför nedläggningen är påskyndad förklaras inte närmare av de ansvariga politikerna men de uttrycker att det är bättre att lägga ner skolan snabbt än att avvakta.

Många undrar över de besparingar som politikerna ser sig kunna göra och ifrågasätter riktigheten i dessa. Man frågar också hur en alternativ användning av lokalerna kan komma att se ut men inga svar ges.

Vårdnadshavare frågar hur de ansvariga tänker kring förskolan och hur denna kommer att påverkas av en nedläggning av skolan. Vårdnadshavare uttrycker en oro för hur de ska kunna lita på att denna kommer att finnas kvar i längden när politikerna agerar på detta sätt.

Flera på mötet berättar om hur deras liv och vardag kommer att påverkas om skolan läggs ner. Många får avsevärt ökade resvägar om de bli hänvisade till Welandersborgs skola, andra kan bli tvungna att söka skolor åt Mariefreds/E20 hållet och andra uttrycker att de kan komma att behöva flytta från orten. Flera berättar också hur de valt att flytta till Laxne för att det finns skola här eller just för denna skolas skull.

De nya reglerna kring närhetsprincipen och skolvalet är också något som flera föräldrar ställer frågor om.

Sammanfattningsvis var det mycket frågor men tyvärr få svar. Vi fick veta att det lutar åt att det är Welandersborgsskolan i Björnlunda som erbjuds våra barn efter sommaren om beslutet att lägga ner skolan blir fattat.

IMG_20160518_181140
Ett 60-tal engagerade i skolan mötte politikerna med protester innan mötet.

Kritik i p4

Oro och kritik mot kommunens agerande och barnen kommer till tals i p4-sörmland. Sven Anderson (M) är tydlig med att han vill göra besparingar och att dessa pengar bättre kan användas till annat inom skolorganisationen. Återigen, vilka besparingar tror sig Sven kunna göra? Det har vi inte fått svar på ännu trots upprepade påstötningar. Vår uppfattning är att Svens och Linda Lundins (S) planer i själva verket kommer att leda till ökade kostnader:

Tomma lokaler kommer fortsätta att belasta kommunens och barn- och utbildnings budget. Barn- och utbildning har hyreskontrakt på lokalerna som löper till 2018-12-31.

Personalkostnaderna kommer vara ungefär de samma då personalstyrkan behöver utökas på föreslagna Welandersborgsskolan.

Renoveringar och ombyggnad av lokaler på Welandersborgs skola kan komma att bli aktuellt.

Kostnad för skolskjutsar kommer att öka.