Bakgrund

Vad är en by utan byskola?

Vi är djupt oroade för att beslut rörande nedläggning av Laxne skola som eventuellt kommer att fattas i barn- och utbildningsnämnden den 1/6 inte kommer att vara grundat på ett allsidigt och genomarbetat beslutsunderlag.

Om förhastade beslut fattas på ett bristfälligt underlag riskerar såväl förtroende för de styrande i kommunen samt stora ekonomiska, pedagogiska och sociala värden att gå förlorade.

I de rapporter som kommunen beställt av Sweco rörande grundskolans pedagogiska verksamhet samt dess skolpengsmodell ser vi stora brister. Långtgående slutsatser dras av ett underlag som saknar förankring i aktuell forskning, där viktiga aspekter inte vägts in och en rad felaktigheter förekommer samt där endast några få politiker och tjänstemäns/rektorers egna röster blivit hörda.

Med denna hemsida vill vi ställa viktiga frågor som i nuläget saknar svar, redovisa våra framsteg i vårt eget utredningsarbete av frågan samt uttrycka vår oro för hur en nedläggning av skolan riskerar att få långt större negativa konsekvenser än vad som tas upp i rapporterna.

Här kan du läsa Swecos bristfälliga rapporter:

Rapport – fördelning av skolpeng
Rapport – Gnesta grundskolors pedagogiska verksamhet

Vår skrivelseSkrivelseframsida

Du kan läsa skrivelse som svar på rapporterna här.

Annonser